Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ภาพบรรยากาศการชมสาธิตโปรแกรม myAccount สำหรับสำนักงานบัญชี

 ภาพบรรยากาศ การเข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับสำนักงานบัญชี
เมื่่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์

 

เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับสำนักงานบัญชี