Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ "Software Academy"เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) โดยมีวิทยากรจาก บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักวิธีการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมแนะนำเครื่องมือเครื่องใช้ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ณ ห้อง VV104 อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เห็นภาพรวมของงานออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะ ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เห็นแนวทางประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ รวมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์

หลักสูตรอบรม "หลักเบื้องต้นในการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์" ประกอบด้วย

Section 1 (Short-Course)

1. อธิบายเกี่ยวกับสายอาชีพในธุรกิจซอฟต์แวร์

2. แนะนำ Tools ที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ : โปรแกรม Axure

Section 2 (Mid-Course)

1. การติดตั้ง Tools พื้นฐาน : Visual Studio 2012, SQL Server 2008, Visual SVN

2. การใช้ Visual Studio 2012 เบื้องต้น

3. แนะนำการพัฒนา User Interface ด้วย Bootstrap (html, css3, js)

4. การใช้งาน Jquery เบื้องต้น

5. การใช้งาน C# ASP.Net และ MVC4

6. การใช้งาน SQL Server 2008

7. CRUD (Framwork + SQLServer)

8. Jquery AJAX + MVC + Framwork

ทีมวิทยากรจาก บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

คุณฐิติรัตน์ กิณเรศ Project Leader

คุณประสิทธิ์ เข็มขาว Programmer Leader

คุณเจษฎาภรณ์ ไพรวัลย์ Programmer

คุณจักรินทร์ ขันธะบูรณ์ Programmer

คุณดวงกมล ศรีวิชัย System Analyst

คุณซากุระ พุทธหล่อง System Analystภายใต้ Concept "SoftBank Academy" Social Enterprise ของไทย 

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้สู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป ประมวลภาพ : โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ ณ ห้อง VV104 อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ข่าวโดย : คุณวัชราภรณ์ นีละสมิตร