Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

 

"นโยบายการลดต้นทุนการทำงาน แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะต้องดี และรวดเร็วจึงได้ทำการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาทำให้ได้สนใจ และต้องการนำความสามารถของ Software เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการพิจารณาระยะนึงจึงได้มาศึกษาโปรแกรมบัญชี MyAccount ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของงานที่ได้รับ เพราะสามารถลดขั้นตอนในการทำงานได้จริง สะดวก และรวดเร็วของแผนกบัญชี การตรวจสอบงานของหัวหน้างาน และการดึงข้อมูลเป็นรายงานที่สามารถทำได้หลากหลาย ตอบสนองการทำงานหลายรูปแบบยิ่งขึ้นอีกด้วย"
 ......................................................................................................................
  คุณจิรวัฒน์  ตู้จินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
.........................................................................................................................................................
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

 "ธุรกิจให้เช่าโกดังเก็บสินค้า"


ทุนจดทะเบียน : 480 ล้านบาท     
จำนวนพนักงาน : 68 คน 


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

 "บริษัทมีนโยบายการลดต้นทุนการทำงาน แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะต้องดี และรวดเร็วจึงได้ทำการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาทำให้ได้สนใจ และต้องการนำความสามารถของ Software เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้"


เพราะโปรแกรมบัญชี Prosoft MyAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 "ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี บริษัทได้พิจารณาในหลายๆ ด้าน ทั้งความเหมาะสมเรื่องของราคา และผลประโยชน์ที่จะได้รับ หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการพิจารณาระยะนึงจึงได้มาศึกษาโปรแกรมบัญชี MyAccount ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของงานที่ได้รับ เพราะสามารถลดขั้นตอนในการทำงานได้จริง สะดวก และรวดเร็วของแผนกบัญชี การตรวจสอบงานของหัวหน้างาน และการดึงข้อมูลเป็นรายงานที่สามารถทำได้หลากหลาย ตอบสนองการทำงานหลายรูปแบบยิ่งขึ้นอีกด้วย"


กี่ยวกับบริษัท: 

 

ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screenบทความโดย :
บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
ประกาศบทความโดย http://www.prosmes.com


Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online