Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

โปรแกรมธุรกิจฝากขาย

วัตถุประสงค์

     1.สามารถเช็คยอดคงเหลือของแต่ละสาขาหรือคลังหน้าร้านที่ฝากขายได้ในขณะออกบิลขายได้ทันที
    
2.การออกบิลฝากขายสามารถโอนสินค้าจากสำนักงานใหญ่เข้าสาขาที่ฝากขายได้ทันทีอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
    
3.สามารถเช็คสต็อคสินค้าได้ทั้งสำนักงานใหญ่ หรือสต็อคของแต่ละสาขาที่ฝากขาย หรือสต็อครวมทั้งหมดได้           ในรายงายเดียว
    
4.การวางบิล รับชำระหนี้ สามารถรับชำระเฉพาะยอดที่ขายได้จริงของแต่ละสาขา และตัดสต็อคสาขาได้ทันที
    
5.สามารถออกใบลดหนี้ได้อัตโนมัติ กรณีเกิดผลต่างของราคาขาย
    
6.มีรายงายยอดหนี้ค้างชำระของแต่ละสาขา
    
7.มีรายงานสต็อคการ์ด และรายงานสินค้าคงเหลือแยกตามสาขา
    
8.มีรายงานประวัติการขาย ประวัติสินค้า ประวัติลูกค้า
    
9.สามารถออกรายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทลูกค้าได้

วิธีการทางบัญชีทางด้านผู้ฝากขาย

 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการกำหนดรหัสผังบัญชี ให้ทำการกำหนดรหัสผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายไว้ในรหัสบัญชี เช่นที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสบัญชี


บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
ลูกหนี้ผู้รับฝากขาย สินทรัพย์ 1130-1
รายได้ฝากขาย รายได้ 4100-1
ค่านายหน้า ค่าใช้จ่าย 5200-1
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่าย 5200-5
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่าย   5370-06

 


 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรหัสสินค้าที่ เมนู Enterprise > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า  หรือสินค้าสำหรับฝากขายขั้นตอนที่ 3 กำหนดรหัสคลังสินค้าฝากขายที่ เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสคลังสินค้า โดยแยกตามผู้รับฝากขาย เช่น บริษัท สยามพารากอน จำกัด เป็นรหัสคลัง RBBP 


ขั้นตอนที่ 4 กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการฝากขาย เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เมนู Enterprise Manager > General Setup > กำหนดรหัสค่าใช้จ่าย


ขั้นตอนที่ 5 กำหนดรหัสลูกค้า ที่ เมนู Enterprise Manager > AR Setup > กำหนดรหัสลูกหนี้ โดยกำหนดตามรหัสลูกค้าที่รับฝากขาย เช่น บริษัท สยามพารากอน จำกัด


 ขั้นตอนการบันทึกรายการฝากขาย

ขั้นตอนที่ 1 การโอนย้ายสินค้า ให้ทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง เพื่อเป็นการโอนย้ายสินค้าออกจากคลังหลัก ไปยังคลังสินค้ารับฝากขายที่ เมนู Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้าออก จากคลังสินค้าของผู้ฝากขายและบันทึกที่ เมนู Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้าเข้า เพื่อทำการรับ/ย้ายสินค้าไปยังคลังปลายทาง หรือคลังของผู้รับฝากขายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว


 

ขั้นตอนที่ 2 ในการทำรายการฝากขาย ให้เปิดบิลขายเพื่อเป็นการส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขายที่ เมนู Sale Order > SO Data Entry > ขายเชื่อ โดยใช้รหัสสินค้าที่ได้ทำการกำหนดไว้แล้วในเมนูกำหนดรหัสสินค้าและระบุคลังในใบกำกับภาษีเป็น คลังรับฝากขาย RBBP

 

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

 


ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่มีค่าใช้ต่างจ่ายๆ เกิดขึ้น ซึ่งไ ด้ตกลงให้ ผู้ฝากขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆให้บันทึกรายการที่ เมนู Account Payable > AP Data Entry > ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ตามรหัสที่ตั้งไว้ในกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

 

 โปรแกรมลงบัญชี แบบ Periodic

 


ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่สินค้าฝากขาย ขายไม่หมด และทางผู้รับฝากขายได้ส่งกลับคืน ให้ทำการเอกสารรับคืนสินค้าที่ เมนู Sale Order > SO Data Entry > รับคืน,ลดหนี้  และระบุคลังสินค้าจาก RBBP เป็น HO-001                                  (คลังสินค้าของผู้ฝากขายเอง ) 

 

 โปรแกรมลงบัญชี แบบ Periodicขั้นตอนที่ 5 เมื่อทางผู้ขายได้รับรายงานการรับฝากขาย เกี่ยวกับสินค้าฝากขายว่ามีจำนวนเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต่างๆ ที่ผู้รับฝากขายออกแทน และคิดค่านายหน้าเท่าใด เหลือเงินที่ได้รับเท่าใด ทางด้านผู้ฝากขายต้องทำการบันทึกรับชำระหนี้จากผู้รับฝากขายตามบิลที่ได้ เปิดไว้ที่ เมนู Account Receivable > AR Data Entry > รับชำระหนี้ 


จากกรณีดังกล่าว คิดนายหน้า 5% จากยอดขายสินค้า (ก่อนคิดภาษี) ค่านายหน้าเท่ากับ 11,250 บาท กรณีที่ผู้รับฝากขาย ยอมให้นำค่านายหน้ามาหักกลบลดหนี้ไ ด้ ทำการระบุค่านายหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

และต้องการให้ค่านายหน้าดังกล่าว ลงบัญชีเป็นค่านายหน้าตามที่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายไว้ตั้งแต่ต้นสามารถกำหนด เอกสารเชื่อม GL ได้ที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL

โปรแกรมลงบัญชี แบบ Periodic  

 

 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online